Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Privacyverklaring II

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In dit document informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe wij deze beschermen.

I. Essentiële informatie omtrent gegevensbescherming bij de bedrijven van de MEWA-groep (klanten)

Hieronder vindt u de essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de bedrijven van de MEWA-groep (MEWA) met vestigingen in Duitsland en andere Europese landen. Het bedrijfsdoel van MEWA is het ontwikkelen, leveren en onder- houden van herbruikbare textielsystemen. MEWA levert bovendien textieldiensten voor bedrijven in de industrie, handel, ambach- telijke sector, detailhandel en horeca.

Wij, als MEWA-vestiging die een contractuele partner is van uw bedrijf (hierna wij, ons of onze genoemd), geven u met de onder- staande essentiële en aanvullende informatie over de gegevensverwerking (privacyverklaring) eerst een overzicht van onze procedu- res met betrekking tot het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaar maken of verwijderen (hierna algemeen verwerken of verwerking genoemd) van informatie van welke aard dan ook over u (bijv. naam of contactgegevens; hierna algemeen persoonsgegevens ge- noemd) in het kader van onze zakelijke relatie. U vindt meer informatie over gegevensbescherming onder paragraaf II. 

1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Als contractuele partner van uw bedrijf zijn wij verantwoor- delijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt onze contactgegevens op de respectievelijke contractdocu- menten en op onze bedrijfscorrespondentie (brieven, e-mails, enz.). U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per post bereiken via Mewa Textiel Service B.V., functiona- ris voor gegevensbescherming, Valutaboulevard 16, 3825 BT Amersfoort en per e-mail via gegevensbescherming@mewa-service.nl.

2. Soort en herkomst van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Onze klanten zijn bedrijven. De persoonsgegevens over u die wij verwerken, omvatten dan ook uw bedrijfsadres en con- tactgegevens die nodig zijn voor de afhandeling van onze zakelijke relatie. De door ons verwerkte persoonsgegevens verzamelen wij meestal direct bij uzelf. In sommige geval- len worden deze echter ook door derden, bijvoorbeeld uw werkgever, aan ons ter beschikking gesteld of uit publiek toe- gankelijke bronnen verzameld. Gedetailleerdere informatie hierover vindt u onder paragraaf II.1.

3. Doel van de verwerking en rechtsgrondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
verwerking en uitvoering van contracten met onze zakelijke klanten; uitvoering van maatregelen ter verbetering van onze producten/diensten en ter versterking van onze zakelijke re- latie; uitvoeren van enquêtes, bijv. voor marktonderzoek of klanttevredenheid (klantenfeedback); directe reclame/recla- me bij bestaande klanten, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

We gebruiken over het algemeen de volgende rechtsgrondslagen:
De verwerking is noodzakelijk (i) voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, punt f Algemene veror- dening gegevensbescherming n° 2016/679, (AVG); „Beharti- ging van een gerechtvaardigd belang”), (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt c) AVG; „Vol- doen aan een wettelijke verplichting”) of wordt uitgevoerd (iii) in individuele gevallen op basis van toestemming (art. 6, lid 1, punt a), AVG; „Toestemming”). Gedetailleerdere infor- matie hierover vindt u onder paragraaf II.2 en paragraaf II.3. 

4. Ontvangers van uw gegevens en rechtsgrondslagen

Wij geven uw persoonsgegevens door aan andere MEWA- vestigingen, derden, alsmede aan onze dienstverleners. In overeenstemming met de geldende wetgeving geven we ze ook door aan overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden. Sommige van de genoem- de ontvangers bevinden zich in landen buiten de Europese Unie (EU). Gedetailleerdere informatie hierover vindt u on- der paragraaf II.4 en paragraaf II.5.

5. Bewaringstermijnen

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronke- lijk zijn verzameld of zodra ze niet langer nodig zijn voor gerechtvaardigde afgeleide doelen. Ze zullen ook worden gewist indien dit noodzakelijk is volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen. Gedetailleerdere informatie hierover vindt u onder paragraaf II.6.

6. Uw wettelijke rechten

Volgens de toepasselijke wetgeving hebt u bepaalde rech- ten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgege- vens. Deze gelden in overeenstemming met de toepasselij- ke wettelijke bepalingen. Zo hebt u bijvoorbeeld het recht op informatie, rectificatie, verwijdering en overdraagbaar- heid van persoonsgegevens. Gedetailleerdere informatie hierover vindt u onder paragraaf II.7.

7. Service en contact

Onze klantenservice staat altijd klaar om uw vragen te be- antwoorden. . Wilt u uw rechten als betrokkene uitoefenen of hebt u andere vragen over deze informatie? Neem dan contact op met de MEWA-vestiging die de contractuele partner is van uw bedrijf. U vindt de contactgegevens op de respectievelijke contractdocumenten en op onze be- drijfscorrespondentie (brieven, e-mails, enz.).  

II. Aanvullende privacyverklaring voor klanten van MEWA

1. Soort en herkomst van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van zakelijke relaties met rechtspersonen. Tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, behoren:

 • Uw zakelijke adres- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw functie en afdeling als con- tactpersoon bij onze klanten, uw werkgever, enz.;
 • Gegevens die wij nodig hebben voor een correcte facturering, zoals bankgegevens, btw-nummer, enz. (voor zover het daarbij niet om de gegevens van een rechtspersoon gaat).

De door ons verwerkte persoonsgegevens ontvangen wij meestal direct van uzelf in het kader van onze zakelijke re- latie. In sommige gevallen ontvangen wij ook persoonsgege- vens van andere MEWA-vestigingen, bijvoorbeeld wanneer meerdere MEWA-vestigingen voor één klant verantwoordelijk zijn. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens die wij in overeenstemming met de respectievelijke wetgeving inza- ke gegevensbescherming op andere wijze hebben ontvangen, bijv.

 • uit publiek toegankelijke bronnen, zoals handels- en bedrijfs- registers, handelsbeurzen, tentoonstellingen, internetbronnen, kranten, branchegidsen, enz.;
 • van derden die niet zijn aangesloten bij MEWA, zoals bran- cheorganisaties, kredietagentschappen, verzekeringsmaat- schappijen, enz.

2. Doel van de verwerking en rechtsgrondslagen

Wij verwerken de in paragraaf II.1 beschreven persoons- gegevens over u op basis van de respectievelijk genoemde rechtsgrondslagen. Dit geldt zowel voor de hieronder nader beschreven verwerkingsdoeleinden als voor de uitvoering van de enquêtes (zie paragraaf II.3).

Verwerkingsdoeleinden
Art. 6, lid 1, punt f) AVG
Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, bijv.

 • verwerking en uitvoering van contracten met onze zakelijke klanten;
 • uitvoering van maatregelen ter verbetering van onze producten/diensten en ter versterking van onze zake- lijke relatie, bijvoorbeeld marktonderzoek of enquêtes over klanttevredenheid (klantenfeedback);
 • directe reclame/reclame bij bestaande klanten tele- fonisch of per post voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgege- vens voor dit doeleinde;
 • interne administratieve doeleinden zoals de coördina- tie van de dienstverlening aan onze klanten, maat- regelen om de IT-beveiliging en de IT-activiteiten te waarborgen;
 • anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsge- gevens in verband met de analyse en evaluatie van kencijfers van de door ons of andere MEWA-vestigin- gen geleverde diensten;
 • gegevensoverleg met kredietregistratiebureaus om krediet- of verzuimrisico's vast te stellen.

Art. 6, lid 1, punt c) AVG
Naleving van wettelijke verplichtingen, bijv.

 • in verband met het doorgeven van bepaalde fiscaal relevante informatie of toepasselijke sanctieregelingen;
 • om te voldoen aan commerciële, fiscale of andere wettelijke vereisten voor het bewaren/opslaan van bepaalde persoonsgegevens.

Art. 6, lid 1, punt a) AVG 
Na het verkrijgen van uw toestemming, zoals:

 • verzending van reclame/elektronische nieuwsbrieven;
 • uitnodiging voor deelname aan en uitvoering van enquêtes. 

Mochten wij ooit uw persoonsgegevens gaan verwerken voor een ander verwerkingsdoeleinde dan hierboven ge- noemd, zullen wij u op de hoogte stellen van dit nieuwe doeleinde, binnen de wettelijk toegestane grenzen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wij wijzen u er echter op dat de verwerking van persoonsgegevens toege- staan blijft zolang er geen bezwaar is gemaakt.

3. Uitvoering van enquêtes

We verwerken ook persoonsgegevens om de producten en diensten van MEWA te verbeteren en om de zakelijke rela- ties te versterken. De verwerking van persoonsgegevens in verband met enquêtes is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt
a) of art. 6, lid 1, punt f) AVG.

3.1 Uitnodigingen voor deelname aan enquêtes:

Om potentiële deelnemers via e-mail of telefoon te kun- nen aanspreken, verwerken wij – indien nodig – informatie zoals uw naam en/of uw zakelijke contactgegevens (adres, e-mail, telefoon). Wij nemen alleen contact met u op in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor reclame bij bestaande klanten of op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw contactgegevens via gegevens- bescherming@mewa-service.nl met werking voor de toe- komst. U zult alleen de transmissiekosten moeten dragen volgens de basistarieven (zie ook paragraaf II.7.6 over de uitoefening van uw recht van bezwaar).U kunt uw toestem- ming ook herroepen (zie paragraaf II.2).

3.2 Gegevensminimalisering:

In onze enquêtes zorgen wij of de door ons ingeschakelde dienstverleners ervoor dat er zo weinig mogelijk of geen per- soonsgegevens worden verzameld, omdat we open en eerlij- ke feedback willen ontvangen. In individuele gevallen voe- ren wij enquêtes uit die uitdrukkelijk persoonlijk van aard zijn of linken wij, op uw wens, de gegevens aan u persoon- lijk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we persoonlijke feedbackgesprekken voeren om ervoor te zorgen dat u tevre- den bent over onze diensten na een contact. Dit stelt ons in staat om rekening te houden met eventuele aanpassings- of implementatiewensen voor de toekomst. De resultaten van de enquêtes, met name die voor marktonderzoek, worden ons in geaggregeerde vorm voorgelegd, zodat we geen di- recte mogelijkheid hebben om deze resultaten bij evaluatie te linken aan concrete personen.  

3.3 Online enquêtes:

In het geval van online enquêtes worden de technische toe- gangsgegevens die door uw browser worden verzonden au- tomatisch opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld de naam van uw internetprovider, de datum en het tijdstip waarop u de enquê- tetool opent en/of de identificatiegegevens van de gebruikte browser/het gebruikte besturingssysteem. De webserver slaat noodzakelijkerwijs ook uw IP-adres op. Hierdoor kunt u als persoon theoretisch worden geïdentificeerd. De toegangsge- gevens worden echter niet met uw enquêteresultaten of an- dere gegevensbronnen samengevoegd, noch worden deze gegevens geëvalueerd of aan ons als opdrachtgever door- gegeven. De opslag van toegangsgegevens is om technische redenen noodzakelijk om een goed functionerend online en- quêteproces mogelijk te maken en de systeembeveiliging te waarborgen. De gegevens worden niet langer bewaard dan de periode waarvoor deze nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. Uw IP-adres wordt maximaal 7 da- gen opgeslagen. Onze partners informeren u in het kader van de online enquêtes afzonderlijk over verdere technisch rele- vante gegevensverwerking (bijv. het plaatsen van cookies).

3.4 Gegevensverwerking van onze partners:

Voor zover u betrokken bent bij enquêtes die door onze partners worden uitgevoerd via e-mail, contactformulier of telefoon, of indien u vrijwillig verdere (persoons-)gegevens verstrekt (bijv. voor deelname aan een wedstrijd), wordt de door u verstrekte informatie uitsluitend verwerkt voor deze doeleinden en, indien van toepassing, onder de eigen verant- woordelijkheid van de partner op basis van de wet op de ge- gevensbescherming. Deze gegevens worden strikt gescheiden gehouden van de informatie die u in het kader van de desbe- treffende enquête verstrekt. Ook in deze gevallen worden er geen verdere (persoons-)gegevens aan ons als opdrachtgever doorgegeven, tenzij dit in uitzonderlijke gevallen uitdrukke- lijk door u wordt gevraagd.

4. Ontvangers van uw gegevens en rechtsgrondslagen

Wij geven persoonsgegevens door aan andere MEWA-vesti- gingen, derden, alsmede aan onze dienstverleners.

4.1 Andere   MEWA-vestigingen:

Persoonsgegevens worden alleen aan andere MEWA-vesti- gingen ter beschikking gesteld overeenkomstig de bepalingen van art. 6, lid 1, punt c) en f) AVG indien en voor zover dit noodzakelijk is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen of om gerechtvaardigde belangen te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor interne administratieve doeleinden. Dit omvat de coördinatie van de dienstverlening aan onze klanten, de gecentraliseerde levering van interne diensten of de (geanonimiseerde/gepseudonimiseerde) evalu- atie van de kencijfers van het bedrijf.

4.2 Derden:

Aan andere derden buiten MEWA, zoals douaneautoriteiten of financiële en andere toezichthoudende autoriteiten, wor- den persoonsgegevens alleen ter beschikking gesteld overeen- komstig art. 6, lid 1, punt c) en f) AVG indien en voor zover dit noodzakelijk is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen of om gerechtvaardigde belangen te behartigen. In alle andere gevallen geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan andere derden wanneer u ons daarvoor specifiek toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6. lid 1, punt
a) AVG. 

4.3 Dienstverleners (extern en intern):

In het kader van onze zakelijke relatie met uw bedrijf wer- ken we ook samen met externe en/of interne dienstverleners (andere MEWA-vestigingen). Dit is bijvoorbeeld het geval in verband met bepaalde IT-diensten, met betrekking tot het verzenden van reclame of in verband met het uitvoeren van onze klantenenquêtes. Voor zover wij daarvoor dienstverle- ners inschakelen, vindt dat altijd plaats binnen de grenzen en met inachtneming van de desbetreffende geldende voor- schriften inzake gegevensbescherming.

5. Doorgifte naar derde landen of internationale organisaties

Ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich ook in een ander land bevinden dan het land waar u woont, met name buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan ook een land zijn waarvoor de Europese Commissie nog geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld waarin staat dat dit land een adequaat niveau van gegevensbescherming waar- borgt (derde landen), zoals de VS. In dit geval wordt met behulp van adequate maatregelen ervoor gezorgd dat alle buiten de EER gevestigde ontvangers een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgen (art. 45 AVG) voor persoonsgegevens en dat technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen om persoonsge- gevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmati- ge vernietiging, tegen onopzettelijk verlies of wijziging, te- gen ongeoorloofde openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot de gegevens en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking. De adequate maatregelen zijn toe- gankelijk via de in paragraaf II.8 vermelde contactgegevens. Het doorgeven is onderworpen aan de adequate voorwaar- den die worden opgelegd door de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot het doorgeven.

6. Bewaringstermijnen

Wij verwerken persoonsgegevens alleen zolang dat voor de betreffende verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zullen wij deze uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen on- dernemen om deze te anonimiseren, zodat u niet meer op basis van die informatie kunt worden geïdentificeerd. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten wij echter indi- viduele persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bewaren of opslaan. Daartoe behoren bijv. documentatie-, bewijs- en bewaringsplichten van het nationale handels- en fiscale recht. Zo zijn de voor ons relevante bewaringster- mijnen volgens het in Nederland geldende recht over het algemeen drie tot tien jaar of in uitzonderlijke gevallen tot 30 jaar.

7. Uw wettelijke rechten

U hebt de volgende rechten onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving (d.w.z. AVG en de Nederlandse wet op de gegevensbescherming): 

7.1 Recht op informatie:

U hebt recht op informatie of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Indien dit het geval is, hebt u het recht in- formatie te verkrijgen over deze persoonsgegevens, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betref- fende persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen wor- den verstrekt. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor alle verdere kopieën kunnen wij een adequate vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten.

7.2 Recht op rectificatie:

U hebt het recht onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren. Afhankelijk van het doeleinde van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, ook door middel van een aanvullende verkla- ring.

7.3 Recht op verwijdering (recht op vergetelheid):

U hebt het recht uw persoonsgegevens door ons te laten ver- wijderen.

7.4 Recht op beperking van de verwerking:

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw per- soonsgegevens te eisen. In dit geval worden de desbetreffen- de gegevens gemarkeerd en mogen deze alleen voor specifie- ke doeleinden door ons worden verwerkt.

7.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U hebt het recht de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht om deze persoonsgegevens onge- hinderd over te dragen aan een andere instantie.

7.6 Recht van bezwaar:

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij kunnen verplicht zijn om de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt. Er ontstaan geen kosten bij de uitoefening van dit recht. Een dergelijk recht van bezwaar bestaat onder bepaalde omstandigheden niet, met name wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om voor het sluiten van een contract maatregelen te nemen of om een reeds gesloten contract uit te voeren.

In geval van klachten hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Nederland).

8. Contactgegevens en wijzigingen in de privacyverklaring

Onze klantenservice staat altijd klaar om uw vragen te beant- woorden. Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of als u andere vragen hebt over deze informatie, neem dan con- tact op met de MEWA-vestiging die de contractuele partner van uw bedrijf is. U vindt de contactgegevens op de respec- tievelijke contractdocumenten en op onze bedrijfscorrespon- dentie (brieven, e-mails, enz.). Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. Wij zullen u op adequate wijze op de hoogte brengen van een dergelijke verandering.